Hatalı Olduğunu Düşündüğümüz Sorulara Bireysel İtiraz Ediniz!

Tepe Akademi Kursiyerlerimizin Dikkatine;

 

MEB tarafından yapılan 18 Ağustos İş Sağlığı ve Güvenliği sınavında hatalı görülen sorulara itiraz etmek isteyen kursiyerlerimiz aşağıda bulunan dosya örneğini indirip düzenledikten sonra başvurularını yapabilirler.

 

 

İNDİR: 18 Ağustos İtiraz Dilekçesi ve Hatalı Sorular

KURUMLARIN İTİRAZ HAKKI YOKTUR KURSİYERLERİMİZ BİREYSEL OLARAK BAŞVURABİLİRLER…

 

Güler yüzlü Ekip

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

 

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                      ANKARA

TARİH : 21.08.2013
KONU : 18.08.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sorularına İtiraz
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde ekteki soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim. İtirazlarım için gerekli olan ödeme belirtilen hesaba yapılmış olup dekont ektedir. Söz konusu soruların incelenerek, yapılacak değerlendirme sonucunun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

İşbu dilekçe 4 (dört) sayfadan ve 1(bir) banka dekontundan oluşmaktadır.
Saygılarımla

TC Kimlik No                       :
Adı Soyadı                :

e-posta                      :
İmza                           :
Adres                         :

 
EKLER     :
EK I  :İTİRAZ EDİLEN SORULAR

EK II : ÖDEME DEKONT

 

EK I  :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO I

 

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

 

SORU 17. Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

 

A)Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
B)Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
C)Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
D)Mevcut durumu analiz etme

Doğru Cevap olarak A seçeneği verilmiştir.

 

Fakat;

Türk Standardları Enstitüsü’nün yayınladığı TS 18001 (Nisan 2008) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında ;

 

4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:

 

4.3.PLANLAMA:

 

4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi

 

 Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli     

 kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasındadır.

Sorunun C seçeneğinde verilen ‘Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme’ döngünün diğer safhalarında yer almaktadır.

Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I  :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO II

 

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

 

SORU 47. Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?

 

A)Yükün ağırlığı
B)Yükle ilgili genel bilgiler
C)Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
D)Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler

 

 

            Doğru Cevap olarak A seçeneği verilmiştir.

            Fakat;

 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ ndeki İşverenin Yükümlülükleri başlıklı ikinci bölüm ve İşçilerin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi’ni konu alan Madde 8;

 

“İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

          Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.”

ifadesi işverenin yükün ağırlığı hakkında mümkün olan şartlarda kesin verilerle işçiyi bilgilendirmekle yükümlü tutulduğunu belirtmektedir.

 

Dolayısıyla cevap yanlış olup soru iptal edilmelidir.

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO III

TAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 35. Aşağıda verilen hangi iyonlaş radyasyonun giriciliği (nüfuz etmesi) yanlışr?

A) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.

B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.

C) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.

D) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğurulur.

Doğru Cevap A seçeneği verilmiştir.

Fakat;

http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm  (Türkiye atom enerjisi kurumu) sitesinde

Beta ışınlarının ince bir alüminyum levha ile soğurulabileceği yazmaktadır. Yani yoğun  beton blok ile ile rahatlıkla durdurulabilir ve beton blok tarafından beta soğurulur.

Nötron ışınlarının soğurulabilmesi için kalın beton, su veya parafin kütlelerine ihtiyaç vardır.

Ancak verilen soruda nötronun plastik ve benzeri malzeme ile durdurulabileceği ifade edilmiş, plastik ve benzeri malzemenin kalınlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Yani bu malzeme naylon torba olabilir. Bu durumda nötron ışıması kesinlikle durudurulamaz.

Kaynak: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/Guncelbelgeler/Radyasyon_olcum_sunum.pdf

Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO IV

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

 

SORU81. Yapı işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.?

 

A)İşveren
B)Proje Sorumlusu
C)Hazırlık Koordinatörü
D)Uygulama Koordinatörü

 

Doğru Cevap D seçeneği verilmiştir.

 

Fakat;

4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre ;

 

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

j)Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri

Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;

a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.

b)Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.

c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.

Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;

a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;

İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.

b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.

 

Dolayısıyla C seçeneğide doğrudur. Soru iptal edilmedir.

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO V

 

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

 

SORU 58

 

 1. açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
 2. Yük üzerine yanlızca görevli kimseler binmelidir.
 3. Hiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

Yukarıdakilerden hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

a)    1,2 ve 3

b)    1 ve 3

c)    Yalnız 3

d)    Yalnız 1

 Doğru kabul edilen cevap : C

 Olması gereken cevap : B

Fakat,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün “Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı Yedinci Bölüm’üne ait 387. ve 388. Maddelerinde bulunan;

 

“Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını  sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.

Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak  ve vinç operatörleri,hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.

 

İfadeler doğrultusunda öngörülen cevabın hatalı olduğu açıkça görülmekte ve doğru cevap seçeneğinin “I ve III”, dolayısıyla B seçeneğinin olması gerekmektedir.

 

Kaynak: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4/12/1973,    No: 7/7583

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25/8/1971,    No: 1475   

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11/1/1974,    No: 14765

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 13, S. 443

İçerik : Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda,uygun şekilde ısıtılacaktır.

Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde,

yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine

binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.

Mevzuata göre itirazda bulunduğum sorunun cevabı 1 ve 3 (B) olmalıdır.

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO VI

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 62. Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde bakım veya onarım işleri ile her türlü bina sökme ve yıkım işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel koruma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır.

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)   1.2 metre

B)   2 metre

C)   3 metre

D)   4 metre

Doğru cevap D , 4 metre denmiştir.

Fakat;

Yapı İşleri Tüzüğünde de, 3 m üzeri yüksekliklerde emniyet kemeri kullanımı zorunluluğu getirilmiştir, soru yükseklik ifadesi ve emniyet kemeri ifadesi içerdiğinden, hem 3 metre hem de 4 metre doğru cevap olarak verilebilir. Soru iptal edilmelidir.

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.78602.pdf

İçerik :

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ: Madde 521-Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO VII

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 85: Maden ve Taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzüğe göre “havasında ……….dan az oksijen,……..den çok metan , ……..den çok …….’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”

Yukarda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)   % 18 / % 1 / %0.05

B)   % 19 / % 1 / %0.5

C)   % 19.5 / % 2 / %0.5

D)   % 19 / % 2 / %0.5

Soruda 4 adet boşluk bulunmakta ve anlam bozukluğu oluşmaktadır. Soru iptal edilmelidir.

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO VIII

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 40: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği, biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalar için, sağlık gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A)   Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

B)   Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbı kayıtlar, maruziyetin son bulmasında sonra en az on beş yıl süre ile saklanır.

C)   İşyeri hekimi, her çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

D)   Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmaya başladıktan sonra ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

 

Doğru cevap D denmiştir.

Fakat ;

Bu soru bütün şıklar doğrudur. Soru iptal edilmelidir.

Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi

MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:

Sağlık gözetimi

MADDE 16 – sine göre D şıkkı yanlış görünmekte çünkü bundan bahsedilmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO IX

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 50: Kaynak atölyelerinde kaynak sırasında ortaya çıkan toz, duman , gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmadır

B)   Her kaynakçıya en az 284 m3 hava düşmelidir.

C)   Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.

D)   Mutlaka hem genel havalandırma hem de lokal havalandırma olmalıdır.

 

 

Doğru cevap D denmiştir.

Fakat ;

D şıkkı doğrudur kaynak işlerinde ki yönetmeliğe göre hem lokal hem genel havalandırma yapılmadır.

Tavan yüksekliği 5 m ve üzeri olmadır A şıkkında fazla diyerek 5 metre olamazmış ibaresi katılmaktadır bu nedenle bu yanlıştır. Ayrıca kaynakçıya en az 284 m3 hava değil max 100 m3 hava gerekmektedir. Bu soruda 2 şık yanlıştır. Bu nedenle bu soru iptal edilmedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO X

 

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 56: Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için ,

 1. İşyerinde ki diğer sinyal seslerinden farklı olacak,
 2. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak
 3. Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacak.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A)   I  ve II

B)   II  ve III

C)   I  , II ve III

D)   I  ve III

Doğru cevap D denmiştir.

Hangi motorlu araçlar için hangisinin sesinin üstün olması anlam kargaşıklığına neden olmaktadır. Örneğin tehlikeli araç olan dragline motorlu aracın normal 4*4 aracından sesini mi bastıracak yoksa tam tersimi olacak yani hangi makine hangisine göre bastırmalı birbirini??? Bu soru mantık hatasıdır. Bu nedenle iptal edilmedir.

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO XI

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 78: iskele dikmelerinin ahşap ya da beton plaka üzerine oturtulmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İskele dengesini sağlamak için

B)   Zayıf tabanda yükü yaymak için

C)   Dikme kaymalarını azaltmak için

D)   Dikmelere gelen yükleri dengelemek için

Doğru cevap B denmiştir.

 

Fakat;

Bu soruda 4 şıkkında hepsi doğrudur çünkü bizim iskele kurmamızın amacı tam olarak bu 4 şıkkıda kapsamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO XII

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?

A)   Yasama organı tarafından konulmuş olmak

B)   Devlet destekli yaptırıma sahip olmak

C)   İnsan davranışını konu almak

D)   Normatif olmak

Doğru cevap A denmiştir.

 

Fakat;

Söz konusu soruda hukuk kurallarının ortak özelliği olmayan cevap sorgulanmış, ve cevap anahtarında “yasama organınca çıkarılmış olma” yazan a şıkkı doğru cevap olarak belirtilmiştir.

 

Oysa hukuk kuralları yasama organınca kanun şeklinde çıkarılan normlarla hukuk düzeninde var olurken; yürütme organınca çıkarılan Tüzük ve yönetmelik şeklindeki normlarla da hukuk düzenimizde yer alabilmektedir. Yani Hukuk kuralları yasama organınca pekala çıkarılabilir, ancak tüm hukuk kurallarının ortaya konulması, sadece yasama organının tekelinde değildir. Açıklanan nedenlerle MEB tarafından doğru cevap olarak kabul edilen “yasama organınca çıkarılmış olma” şıkkı eksik ifade edilmiştir. Söz konusu şık, “SADECE yasama organınca çıkarılmış olma” şeklinde ifade edildiğinde tamamen yanlış olmakta ve doğru cevap olarak kabul edilebilir hale gelmektedir.

Bu çerçevede, sorusunun doğru cevap olarak kabul edilen A şıkkının eksik kaleme alınması ve bu nedenle hukuk kurallarının ortak özellikleri bağlamında yanlış değil ama eksik bir bilgi olması; öğrencide duraksamalara yol açması ve okuyanı soruda yanlış yönlendirmesi, çoktan seçmeli soru hazırlama tekniğine aykırı bir şekilde hazırlanması sebebiyle bu sorunun iptal edilmesi gereklidir.

 

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO XIII

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 1 :

Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?

 1. İlk okul öğretmeni
 2. Fındık toplayan işçi
 3. Kendi hesabına çalışan berber
 4. Avukat bürosunda staj yapan kişi

Doğru cevap C denmiştir.

 

Fakat;

FINDIK İŞÇİLERİ İÇİN TAM BİLGİ VERİLMEMİŞTİR(SÖZLEŞMELİ Mİ SÖZLEŞMESİZ Mİ??? 50 DEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN BİR İŞLETMEDE Mİ ÇALIŞIYORLAR??) AYRICA

İLKOKUL ÖĞRETMENİ DEVLET MEMURUDUR BU NEDENLE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEĞİLDİR 2-ANCAK CEVAP ŞIKKINDA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN İLKOKUL ÖĞRETMENİ DENSEYDİ O ZAMAN ÖĞRETMEN 6331 E TABİ OLURDU 3-DOĞRU CEVAP OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTA “KENDİ HESABINA ÇALIŞAN BERBER” DENİLMİŞTİR SADECE OYSA Kİ KANUNUN 2. MADDESİNİN Ç BENDİNDE “ÇALIŞAN İSTİHDAM ETMEKSİZİN KENDİ NAM VE HESABINA MAL VE HİZMET ÜRETİMİ YAPANLAR” DENİLMİŞTİR YANİ BURADAKİ ŞIKTA BERBERİN ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİP ETMEDİĞİ ŞIKTA BELİRTİLMEMİŞTİR… KADI Kİ BERBER DÜKKANINDA ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLEMESE DE SADECE BERBERİN TEK BAŞINA BİR MÜŞTERİ OLMADAN HİZMET ÜRETMESİ SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINDAN BU İŞİN VE HİZMETİN İCRA EDİLMESİ BAKIMINDAN DA BU SORU İPTAL EDİLMESİ GEREKİR…..

EK I :  İTİRAZ EDİLEN SORU NO XIV

KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

SORU 30 :

 1. Yeterli sayıda sayıda acil çıkış kapısı olması halinde yerinin önemi yoktur.
 2. Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.
 3. Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
 4. Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.

Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdakilerinden hangileri yanlıştır?

A)   I , II ve III

B)   I , III ve IV

C)   I , II ve IV

D)   II , III ve IV

 

Doğru cevap C denmiştir.

Fakat;

Yapı İşleri Tüzüğünde de;EK – IV

YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI’ da

3. Acil çıkış yolları ve kapıları

3.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

3.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve işçi barakalarının kullanım şekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi sayısına uygun olacaktır.

3.4. Acil çıkış yoları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

3.5. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.

3.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır.

4. Yangın algılama ve yangınla mücadele

4.1. Yapı alanının özelliklerine, işçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek maksimum kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulacaktır.

4.2. Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol ve bakımı sağlanacaktır. Periyodik olarak uygun deneme ve testleri yapılacaktır.

4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde bulunacak ve kullanımı basit olacaktır.

Ekipmanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

Yukarıda da yönetmeliğe göre bakıldığında 1 nolu maddenin yanlı yada doğru olduğuna dair yorum yapılamamaktadır. Çünkü yönetmelikte yeterli sayıda olması bastarılmıştır yeri veye uzaklığından bahsedilmemiştir. Bu nedenle bu soru iptal edilmedir.

NOT :

A GRUBU 16. SORU : PUKO BİR METOD DEĞİLDİR BİR YÖNTEMDİR VE 4 TANE DAYANAKTAN OLUŞUR. AYRICA TS18001 İSE 5 DAYANAKTAN OLUŞMAKTADIR (POLİTİKA) BU NEDENLE BU SORUDA BİR NATIK HATASI BULUNMAKTADIR.

A GRUBU 22. SORU : A ŞIKKINDA YER ALAN ‘kısıtları’ KELİMESİ ‘KISTAS MI YOKSA KASIT MI’ KELİMESİ YERİNE KULLANILMIŞTIR. YAZIM HATASI VE ANLAM KARGAŞASI NEDENİYLE NEDENİYLE SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

A GRUBU 43. SORU : MALZEME GÜVENLİK  BİLGİ FORMU, OLMAZSA OLMAZLARDAN SAYDIĞIMIZ BİR ŞEYDİR RİSK DEĞERLENDİRMASINDE. BU SORUDA 4 ŞIKKIN 4 DE YANLIŞTIR BU NEDNELE BU SORU İPTAL EDİLMEDİR.

A GRUBU 57. SORU: 1 KESİNLİKLE YANLIŞ 3 DE KESİNLİKLE DOĞRU AMA 2. ŞIKKIN DOĞRULUYLA İLGİ MEVZUATI BULAMDIM BU DURUMDA BU SORUDA İPTAL BENCE AMA KONTROL EDİLMESİ GEREKİR.

A GRUBU 82. SORU : CEVAP B DENMİŞ TABİKDE AMACIMIZ GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLAYIP SONRA İŞE BAŞLAMAK ANCAK RÜZGAR ALAN İŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİR NEDİR DENDİĞİ İÇİN İLK BAŞTA RÜZGAR SORUNUNU ÇÖZMEDEN DOLAYI RÜZGAR KESİSİ KURARIM BU NEDENLE BU SORUNUN CEVABI C OLMASI GEREKİR.

A GRUBU 91. SORU: BU SORUNUN CEVABI KESİNLİKLE C OLAMAZ. SİZ İŞ YERİNİZDE GÜVENLİ OLMAYAN ÇALIŞMA ŞEKLİ GÖRÜYORSUNUZ VE RİSK DEĞERLENDİRMASINE YAZMIYORSUNUZ BU SÖZ KONUSU BİLE OLMAMALI.

A GRUBU 99. SORU : BU SORU BAŞLI BAŞINA HATALI ÇÜNKÜ ‘İŞVEREN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR ÇÜNKÜ İŞVEREN İSGU OLABİLİR BU NEDENLEDE EĞİTİMİ VEREBİLİR. DANIŞMANLIK FİRMALARINA GELİNCE BENİM ÇALIŞTIĞIM ŞİRKETTE DANIŞMAN DİYE TABİR EDİLEN FİRMALAR AYDA EN AZ 1 GÜN EĞİTİM VERMEKTELER.

A GRUBU 20 : CEVAP b ANCAK d ŞIKKI SORUNLU. iŞYERİNDE VARSA DESTEK ELEMANI DENMİŞ SORU KALIBI VE CEVAP UYUŞMAZLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. AYRICA DESTEK ELEMANI BULUNDURMAK ZORUNDALARADIR DERKEN DESTEK ELEMANDAN KASIT NEDİR???

A GRUBU 49 : AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TEHLİKELİ DURUMA ÖRNEKLERDEN DEĞİLDİR DEMİŞ. CEVAP D ŞIKKI DENMİŞ. BU SORUDAKİ D ŞIKKINDA ETİKETSİZ KİMYASALLARIN ETİKETSİZ OLMASINDAN DOLAYI YANLIŞ KULLANILMASINDAN BAHSEDİLMİŞ. BUNA ŞIKKIN TEHLİKELİ DURUM OLMAMASININ MANTIĞI ARTIK DURUMDAN YANİ TEHLİKEDEN RİSKE (OLAYA) DÖNMÜŞ OLMASI DÜŞÜNÜLMÜŞ OLSA GEREK. FAKAT KİMYASALLARIN ETİKETLERİNİN OLMAMASINDAN DOLAYI YANLIŞ KULLANIMI OLDUKTAN SONRA YENİ TEHLİKELER OLUŞUR. MESELA İŞME SUYU ZANNEDİP YERLERİ ÇAMAŞIR SUYU DÖKERSEN: O ANDAN İTİBAREN YERDE YENİ BİR TEHLİKE/KİMYASAL OLUŞUR. KISACASI BU ŞIK HALA TEHLİKELİ DURUM İÇERİR.

A GRUBU 59: SORUNUN A ŞIKKINDA TANIM EKSİK. A ŞIKKI: “İŞÇİNİN KOLAYCA KULLANABİLECEĞİ YERDE OLACAKTIR.” DİYOR. AMA NE? DURDURMA MI, BAŞLATMA
A GRUBU 75 : DOĞRU ŞIK A DENİLMİŞ ANCAK ORTAMDA BİR GAZIN BULUNMASI TANIMI NORMAL DERİŞİMİNDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA SÖYLENİR. MADENCİLİKTE ORTAMDA CO2 VAR DENMESİ BEKLENEN DERİŞİM SINIRLARININ ÜZERİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR (NORMALDE HAVADA ZATEN CO2 VARDIR VE 0,035 ORANINDA ATMOSFERDE BULUNMAKTADIR). BU DURUMDA A ŞIKKINDA HAVADA AZOT BULUNUYOR DENMESİ NORMAL DERİŞİMİNDEN FAZLA OLDUĞUNU GÖSTERİR VE BU GAZIN HAVADA HATTİNDEN FAZLA OLMASI DEMEK; HAVADAKİ O2’Yİ İTEREK BOĞUCU GAZ KONUMUNA GELMESİ DEMEKTİR Kİ BU DURUMDA CEBRİ HAVALANDIRMA GEREKTİRİR.MI, ŞALTER Mİ YOKSA KKD Mİ?

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s